מקרקעין

תביעות נזיקין בין בני זוג
20/03/2012
הוצאה לפועל
20/03/2012

מקרקעין – חוזי מכר דירות
פירוק שיתוף במקרקעין: סע' 37(א)לחוק: "כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק שיתוף" העיקרון הוא, שכל שותף במקרקעין משותפים, יכול ורשאי להביא, לרצונו, לפירוק השיתוף וזאת בכפוף לסייגים האמורים בדבר חובת תום הלב ואי שימוש לרעה בזכות. היינו, כאשר שותף במקרקעין מבקש לפרק את השותפות ולהביאה לסיומה, אין עליו הגבלת זמן, ולמעשה לא חלה התיישנות על דרישה כזו.  דבר זה נובע, מעצם בעלותו המתמשכת של השותף במקרקעין ומזכותו הטבועה למכור את חלקו ולהיפרד מן השותפות, בדומה לזכותו של בעלים יחידים בקרקע למכרה ו"להיפרד" ממנה בכל עת שיחפוץ.  במקרה ומדובר בבעלות משותפת במקרקעין, מוטלות על השותף המבקש לפרק את השותפות, חובות הנובעות מהיותו בעלים במשותף עם אחרים, לפיהן זכותו זו תיעשה על ידו בתום לב וללא שימוש לרעה.

Call Now Button