צו הגנה

חלוקת רכוש
20/03/2012

צו הגנה הינו צו הניתן כנגד בן משפחה הן כעזרה ראשונה לבן משפחתו על מנת להגן עליו פיסית מהאלימות שהופעלה כנגדו והן במטרה למנוע הישנותה של האלימות במשפחה בעתיד. הגשת הבקשה למתן צו הגנה כשלעצמה, בטרם נפתחו הליכים משפטיים בין הצדדים, מהווה הסלמה בסכסוך המשפחתי, ומאיצה הגשת תביעות שונות על ידי הצדדים האחד כנגד השני, כל אחד בערכאה המתאימה לו. לפיכך, במקביל להגשת הבקשה למתן צו הגנה, חשוב להיערך בהתאם לצורך לפתיחה בהליכים בערכאה הרצויה בהקדם.
במסגרת צו ההגנה, בסמכותו של בית המשפט (בית משפט לענייני משפחה/בית משפט השלום/בית הדין הדתי המוסמך) להשתמש באמצעים דרסטיים: להרחיק אדם ממקום מגוריו של בן משפחתו המוגן או לאסור עליו להימצא במרחק מסוים ממקום המגורים, אף אם יש לאדם זה זכות כלשהי בבית או בדירה הנ"ל. בנוסף, עם מתן צו הגנה, נאסר על המחויב בצו להחזיק או לשאת נשק. אך, במקרים מיוחדים המפורטים בחוק, רשאי בית המשפט להתיר לאדם המחויב בצו להחזיק או לשאת נשק                                         .
הצו ניתן ע"י בית המשפט במקרים בהם בסמוך לפני הגשת הבקשה למתן הצו נהג אדם באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין או במקרים בהם התנהגותו של אדם נותנת בסיס סביר להניח שהוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין או במקרים בהם אדם התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו.בית המשפט רשאי לתת צו הגנה במעמד צד אחד (למעט במקרה של בקשה על רקע של התעללות נפשית מתמשכת). לאחר מתן הצו, בית המשפט מחוייב לקיים דיון במעמד שני הצדדים תוך 7 ימים ממועד מתן הצו. במהלך הדיון הנ"ל נחקרים שני הצדדים.

Call Now Button